SURF UPDATE

เอสซีจี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “สถานีรักษ์น้ำ เขายายดา” ต่อยอดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน สู่การส่งมอบองค์ความรู้แก่สังคม

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *